Doorgaan naar content

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsrelaties en overeenkomsten gesloten door VERLICHTING MORTIER BV gevestigd te 9880 Aalter, Groendreef 62, met KBO nummer 0423 940 676, alsmede op alle offertes en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere - eventueel van de klant afkomstige - voorwaarden.

1.2. De toepassing van deze algemene voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het akkoord van VERLICHTING MORTIER BV. Afwijkingen zijn enkel geldig indien schriftelijk vastgelegd en door VERLICHTING MORTIER BV ondertekend.

1.3. De klant erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

1.4. Het feit dat VERLICHTING MORTIER BV zich niet zou beroepen op één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden betekent niet dat VERLICHTING MORTIER BV afstand doet van deze of een van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Offertes – Bestellingen – wijzigingen - annulatie

Offertes en bestellingen

2.1. Offertes zijn enkel geldig indien zij schriftelijk werden gedaan en blijven geldig gedurende een periode van één week te rekenen vanaf de datum van de offerte. Telefonisch doorgegeven prijzen zijn louter informatief.

2.2. Bestellingen dienen steeds schriftelijk overgemaakt te worden, zelf in geval van voorafgaandelijk telefonisch onderhoud.

2.3. In geval van bestellingen volgens offerte, dient het offertenummer op de bestelbon te worden vermeld en dient de offerte, ondertekend voor akkoord, als bijlage bij de bestelling te worden gevoegd.

2.4. Bestellingen zijn slechts bindend voor VERLICHTING MORTIER BV wanneer zij door VERLICHTING MORTIER BV schriftelijk zijn bevestigd.

2.5. Bestellingen moeten duidelijk zijn en steeds de referenties vermelden zoals opgenomen in de meest recente prijslijst, met toevoeging van kleurnaam en kleurcode, artikelnaam en artikelcode. Bij bestelling van een niet-standaardartikel zoals een profiel, vergrootring of artikelen op maat, moet de koper ter verduidelijking een tekening toevoegen. Bij bestelling van plafondbasissen moet de koper het aantal te voorziene gaten vermelden en de plaats ervan aanduiden aan de hand van een toegevoegde tekening.

Wijziging of annulatie van bestellingen

2.6. Elke annulatie of wijziging van bestelling moet schriftelijk worden aangevraagd én aanvaard door VERLICHTING MORTIER BV .

2.7. Ingeval van annulatie van een bestelling van goederen is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35% van het bestelde bedrag, dit uit hoofde van kosten en winstderving. Bestellingen van inbouwspots en maatwerk (samengestelde stukken, gemonteerde vergrootringen, speciale profielen, enz.) kunnen niet geannuleerd worden, en worden evenmin teruggenomen of gecrediteerd.

2.8. In geval van wijziging, aanpassing of verbetering van een bestelling van standaard producten wordt een administratieve kost van 15% op het nettobedrag met een minimum van €25 (excl. BTW) aangerekend.

3. Prijzen - vertrouwelijkheid

3.1. Alle prijzen vermeld in de offerte, catalogus of prijslijst zijn “bruto-prijzen”, met name de prijzen exclusief belastingen, taksen en heffingen (Recupel), tenzij anders aangegeven.

3.2. Sinds 1 juli 2004 is in België de terugnameplicht voor verlichtingsapparaten van kracht. De prijzen in de prijslijst zijn onderhevig aan de recupel bijdrage die geldt op de datum van het plaatsen van de bestelling.

3.3. De in de catalogus opgenomen prijslijst vervangt alle voorgaande en de erin opgenomen prijzen en voorwaarden zijn onmiddellijk geldig vanaf de dag van publicatie, tenzij anders aangegeven. VERLICHTING MORTIER BV is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in deze prijslijst.

3.4. VERLICHTING MORTIER BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de prijzen, ontwerpen en technische gegevens van elk product opgenomen in de catalogus of prijslijst te wijzigen ten gevolge van wijzigingen in het aanbod bij haar leveranciers, of ten gevolge van wijzigingen in de prijzen van grondstoffen, energiekosten, loon- en arbeidskosten, transportkosten of valuta. Zulke wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een schadevergoeding.

3.5. De koper zal zich onthouden van enige verspreiding of mededeling aan het publiek of aan derden van de kortingen die hij van VERLICHTING MORTIER BV ontvangt. Bij miskenning van deze vertrouwelijkheidsverplichting zal de koper VERLICHTING MORTIER BV een forfaitaire schadevergoeding betalen ten bedrage van 500 euro per mededeling en per product dat in dergelijke mededeling is vermeld. Dit geldt onverminderd het recht van VERLICHTING MORTIER BV om bij grotere schade een hogere schadevergoeding te vorderen.

4. Leverings- of uitvoeringstermijnen

4.1. Leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Vertraging van levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de goederen of schadevergoeding.

4.2. VERLICHTING MORTIER BV behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, op basis van de beschikbare hoeveelheden.

4.3. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke aanvraag binnen een termijn van één maand na levering, indien VERLICHTING MORTIER BV daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Dit is enkel mogelijk voor goederen, die zich bevinden in de originele verpakking en onbeschadigd en niet gemonteerd zijn. Maatwerk wordt nooit teruggenomen.

5. Transport, bewaring en leveringen

5.1. De goederen worden EX WORKS verzonden op risico en voor rekening van de koper ongeacht de wijze van verzending.

5.2. Tenzij anders bepaald, betaalt de koper het laden, de kosten van douane, verzending en de verzekering dienstig voor de verzending. Voor verzending van goederen die binnen de standaardmaten van onze transporteur vallen, wordt een standaardtarief per colli aangerekend. Voor verzending van buitenmaatse afmetingen (bv. lengtes van meer dan 1,60m) wordt een meerprijs gefactureerd afhankelijk van gewicht, afmeting en bestemming.

5.3. De bewaring van de goederen, in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico en op kosten van de koper. VERLICHTING MORTIER BV , noch haar personeel kunnen enige verantwoordelijkheid ten laste gelegd worden voor de wijze van vervoer, zelfs wanneer zij geholpen hebben bij het laden. Vanaf de ontvangst van de goederen draagt de koper alle verantwoordelijkheid voor verlies, vernietiging of verdwijning ervan.

5.4. Indien de koper de goederen niet afhaalt, of indien de levering niet kan gebeuren wegens omstandigheden te wijten aan de koper, wordt het recht voorbehouden om, na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling in welk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 35%.

6. Installatie

6.1. De armaturen worden geleverd zonder lampen. Het installeren, aansluiten en testen van de verlichtingsarmaturen dient altijd te gebeuren door een erkend elektro-installateur en dit volgens de plaatselijk geldende reglementering en officiële instructies. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de gebruikte voorschakelapparatuur voldoet aan de geldende CE-norm. Kosten voor installatie zijn nooit ten laste van VERLICHTING MORTIER BV . Kosten voor reparatie door foutieve installatie, installatie niet-conform aan de opgegeven installatierichtlijnen of verkeerd gebruik kunnen niet op VERLICHTING MORTIER BV verhaald worden.

6.2. De technische gegevens vermeld op de geleverde producten na datum editie catalogus hebben voorrang op technische gegevens vermeld in de catalogus. VERLICHTING MORTIER BV publiceert op haar website en het B2Bportaal een errata lijst evenals recente beschikbare informatie omtrent technische en mechanische wijzigingen van de door haar verkochte producten.

6.3. VERLICHTING MORTIER BV deelt volgende informatie mee:

• Grondspots (LAVA-ETNA) met ALU behuizing zijn niet geschikt zijn voor buiten.

• Armaturen in kleur 14 (alu satijn) zijn enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.

• 5BB, dubbel behandelde inox wordt aangeraden voor installatie aan de kust.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van VERLICHTING MORTIER BV tot de volledige vereffening van de koopprijs en alle verdere vorderingen voor alle leveringen uit tegenwoordige en toekomstige overeenkomsten. Het eigendomsvoorbehoud geldt eveneens wanneer de goederen geïnstalleerd of verwerkt werden. Ingeval van verwerking van de goederen, verkoop aan derden of op krediet wordt het daarbij gepaard gaande vorderingsrecht eigendom van VERLICHTING MORTIER BV tot volledige vereffening zoals hiervoor bepaald.

Tijdens deze periode neemt de koper de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde producten en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

8. Klachten en garantie

Klachten

8.1. De koper is gebonden de inhoud van de levering en leveringsbon na te zien bij ontvangst.

8.2. Het aantal colli’s moet bij aanlevering steeds onmiddellijk nageteld en gecontroleerd worden. Klachten nopens de geleverde goederen en hun aantallen moeten vermeld worden op het borderel van de transporteur, en moeten onverwijld en alleszins binnen de 24 uur na levering per e-mail en gestaafd met digitale foto’s, aan VERLICHTING MORTIER BV zijn overgemaakt.

8.3. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten schriftelijk of per e-mail ter kennis gebracht worden binnen de acht dagen na ontdekking. De poststempel of een niet-geautomatiseerde bevestiging per e-mail vanwege VERLICHTING MORTIER BV zijn determinerend voor het bepalen van een al dan niet tijdig protest. Alle klachten moeten worden gestaafd met digitale foto’s die per e-mail aan VERLICHTING MORTIER BV worden doorgestuurd. Klachten inzake foutieve installatie, installatie niet-conform aan onze installatierichtlijnen of verkeerd gebruik kunnen niet op VERLICHTING MORTIER BV verhaald worden.

8.4. Klachten schorten de betalingsplicht niet op.

Garantie

8.5. VERLICHTING MORTIER BV garandeert dat de geleverde goederen correct werden geproduceerd, met als voorwaarde dat de aansprakelijkheid enkel de verplichting tot vervanging of herstel omvat - zonder kosten voor de koper - van de goederen of vervangstukken waarvan VERLICHTING MORTIER BV erkent dat ze foutief werden geproduceerd, dit alles exclusief enige andere mogelijkheid tot vergoeding. Deze garantie geldt enkel op voorwaarde dat de goederen werden geïnstalleerd door een erkende elektricien, dat de koper aan al zijn verplichtingen tegenover VERLICHTING MORTIER BV heeft voldaan en dat de koper VERLICHTING MORTIER BV binnen de 8 dagen, nadat het defect zicht heeft voorgedaan, op de hoogte heeft gesteld over de aard van het defect en alle andere relevante informatie heeft meegedeeld.

8.6. De in artikel 8.5. vermelde garantie geldt voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van aankoop. VERLICHTING MORTIER BV is overeenkomstig deze garantie niet aansprakelijk indien zich enig defect voordoet als gevolg van slijtage van de onderdelen, als gevolg van opzettelijke beschadiging door of nalatigheid vanwege de koper of als gevolg van schade te wijten aan ongepast gebruik door de operator, indien de koper/installateur de instructies in de meegeleverde technische documentatie niet heeft gevolgd of indien materiële wijzigingen werden aangebracht zonder toestemming van VERLICHTING MORTIER BV.

8.7. Deze garantie is beperkt tot vervanging of herstelling van hetgeen ondeugdelijk is, met uitsluiting van kosten of schadevergoeding voor verplaatsing, montage bij de klant, gevolgen voor derden of elke andere vorm van onrechtstreekse schade aan de klant of aan derden.

9. Betalingen

9.1. De facturen van VERLICHTING MORTIER BV zijn, behoudens andersluidende schriftelijke afwijking, betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de datum van de factuur, zonder korting, tenzij in geval van voorafbetalingen.

9.2. Elke vervallen en onbetaalde factuur van VERLICHTING MORTIER BV wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een moratoire interest gelijk aan de interestvoet zoals vastgesteld in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

9.3. Bovendien is, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen van VERLICHTING MORTIER BV, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bijkomende schadeloosstelling verschuldigd voor de buitengerechtelijke invorderingskosten, ex aequo et bono begroot op tien procent van het integrale factuurbedrag, met een minimum van veertig (40,00) euro. Indien moet worden overgegaan tot gerechtelijke invordering zijn alle daarmee gepaard gaande invorderingskosten eveneens ten laste van de klant.

9.4. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs nog niet vervallen, facturen die op dat ogenblik reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant, en doet elke betalingsfaciliteit of eventuele korting automatisch vervallen.

9.5. Indien de klant zijn betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement of vereffening verkeert, een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure, behoudt VERLICHTING MORTIER BV zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

9.6. Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de offerte en de facturatie valt ten laste van de klant.

10. Wanprestatie – opschorting – ontbinding

10.1. Bij niet-nakoming door de klant van zijn contractuele verplichtingen heeft VERLICHTING MORTIER BV het recht om eenzijdig – zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding – hetzij haar verplichtingen te schorsen, hetzij de overeenkomst zonder voorafgaande rechtelijke machtiging te ontbinden, telkens na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waaraan de klant geen of geen nuttig gevolg gaf binnen de acht kalenderdagen.

10.2. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd door of lastens de klant, is laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van vijftien procent van de waarde van de overeenkomst aan PSMLIGHTING verschuldigd, onverminderd het recht van VERLICHTING MORTIER BV om een hogere werkelijk geleden schade te bewijzen en te verhalen op de klant.

11. Aansprakelijkheid

11.1. VERLICHTING MORTIER BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit contractuele wanprestaties of onrechtmatige daden behoudens in geval van haar opzet, fraude of bedrog en behoudens in geval van zware fout bij de uitvoering van een essentiële contractuele verplichting.

11.2. De totale aansprakelijkheid van VERLICHTING MORTIER BV in hoofdsom, interest en kosten, is steeds beperkt tot de prijs van de bestelling, de opdracht of van de overeenkomst. VERLICHTING MORTIER BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade met inbegrip van gederfde inkomsten, gederfde winst of goodwill.

12. Overmacht

De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van VERLICHTING MORTIER BV met betrekking tot deze overeenkomst en ontslaan VERLICHTING MORTIER BV van elke aansprakelijkheid of betaling van vergoeding voor schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van VERLICHTING MORTIER BV: oorlogen en gelijkaardige situaties, beslissingen van de openbare overheid, pandemieën, epidemieën, stakingen, overstromingen, brand, grondstoftekorten, leveringsproblemen bij leveranciers, onderbrekingen in het vervoer, alsmede elke gebeurtenis waarover VERLICHTING MORTIER BV redelijkerwijze geen controle heeft, waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.

13. Nietigheid

Mochten één of meerdere voorwaarden of een deel ervan nietig, onafdwingbaar of ongeldig zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, dan zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere voorwaarden. De bepalingen die nietig, onafdwingbaar of ongeldig zijn, moeten in de mate van het mogelijke vervangen worden door geldige en uitvoerbare bepalingen die de bedoeling van de te vervangen bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

14. Toepasselijk recht – bevoegdheid

14.1. De overeenkomsten met VERLICHTING MORTIER BV worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van internationale verdragen.

14.2. Bij geschillen zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen exclusief bevoegd.

Cookies

Om je de best mogelijke website ervaring te geven, maakt deze website gebruik van cookies.