Doorgaan naar content

Privacybeleid

Algemeen

Verlichting mortier bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de eerbiediging van uw privacy. In deze beschrijving van ons privacybeleid willen we duidelijke informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Verlichting mortier bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.Dit brengt het volgende met zich mee:

 • Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de in dit privacybeleid vermelde doelen te bereiken.

 • Wij zullen persoonsgegevens op een wettelijke en transparante manier verwerken en ons uiterste best doen om deze gegevens accuraat en up-to-date te houden.

 • Wij vragen om de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging.

 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Toegang door ons personeel of het personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.


Als verlichting mortier bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens of via het contactformulier op de website: https://www.verlichtingmortier.be
Verlichting mortier bv - Groendreef 62, 9880 Aalter - 32 9 374 19 51 - info@verlichtingmortier.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door verlichting mortier bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Versturen van nieuwsbrieven, prijslijsten, catalogen, … waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd.

 • Uitnodigingen voor evenementen, beurzen, …

 • Uitnodigingen voor eventuele stockverkopen.

 • Informeren over nieuwe producten, aanstaande veranderingen, …

Wij kunnen hiervoor uw persoonlijke identificatiegegevens opvragen zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving.

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur.

 • Het verzorgen van de website.

 • Het verspreiden van nieuwsbrieven, prijslijsten, catalogen, uitnodigingen, … per post of e-mail.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met de verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken ook geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo delen wij de gegevens om juridische redenen, als we ter goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;

 • De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;

 • Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.


Bewaartermijn

Verlichting mortier bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beschermen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens verlichting mortier bv van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Verwijderen of wijzigen van gegevens

U hebt recht op inzage. Wenst u uw gegevens in te kijken? Of wenst u dat verlichting mortier bv uw gegevens wijzigt of verwijdert uit haar systeem? Dit kan. Dien uw verzoek dan in via e-mail naar info@verlichtingmortier.be, zo kunnen we dit snel voor u afhandelen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen privacybeleid

Verlichting mortier bv kan zijn privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is steeds gepubliceerd op de website met vermelding van de laatste wijzigingsdatum.

Cookies

Om je de best mogelijke website ervaring te geven, maakt deze website gebruik van cookies.