Doorgaan naar content

Disclaimer

Deze website is eigendom en wordt aangeboden door verlichting mortier bv, die ter zake alle rechten voorbehoudt.


Onze verantwoordelijkheid

De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of van toepassing is op de omstandigheden van een bepaald geval. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies (anders dan door opzet of grove schuld) op deze website. Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, als gevolg van of anderszins en van welke aard dan ook voortvloeit uit het gebruik van deze website of de daarin opgenomen informatie.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die, of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van de toegang tot deze website.

Auteursrecht op deze website

Het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud en de te downloaden gegevens van deze website berust bij verlichting mortier bv of aan haar gelieerde ondernemingen. Verlichting mortier bv behoudt zich alle rechten voor. Het is uw verantwoordelijkheid u te houden aan alle bestaande wetten ter bescherming van het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag u deze website niet insluiten noch een link maken naar een andere dan de startpagina, middels deeplinken, hyperlinken dan wel op een andere wijze openbaar maken.

Gebruik van hyperlinks

Wijzelf, noch de aan ons gelieerde ondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door derden worden geƫxploiteerd, met inbegrip van alle websites via welke u toegang hebt verkregen tot onze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke websites of links van derden.

Wanneer wij een hyperlink verstrekken naar de website van een derde, is dat omdat we te goeder trouw geloven dat deze website relevante informatie bevat of kan bevatten met betrekking tot de informatie op onze website. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks betekent niet dat verlichting mortier bv of een aan haar gelieerde onderneming de website heeft geanalyseerd of deze website of de inhoud goedkeurt. In sommige gevallen kan een hyperlink u ook naar de website van een derde leiden die strijdige meningen met die op onze app en website bevat.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Persoonsgegevens die u middels deze website ter beschikking stelt worden verwerkt overeenkomst ons Privacybeleid.

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van deze website of de andere afgeleide sites van verlichting mortier bv, voortvloeit, valt onder de Belgische wetgeving. Elke klacht moet voorafgaandelijk en alleen via brief worden doorgegeven aan verlichting mortier bv, Groendreef 62, 9880 Aalter. Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Cookies

Om je de best mogelijke website ervaring te geven, maakt deze website gebruik van cookies.